Hvad må du som elinstallatør?

Zeanet - Til elinstallatører - Hvad må du som elinstallatør?

Her kan du læse, hvilke retningslinjer der er for elinstallatører er i vores netområde.


Hvad må man i kabelskabe?
 • Udskifte sikringer
 • Afbryde sikringselement - dog ikke demontere eller montere stikledninger
 • Foretage målinger.

OBS: Vær opmærksom på, at ikke alle skabe er dobbeltisolerede, og at jeres montører derfor kan risikere at komme i kontakt med spændingsførende dele allerede ved fjernelse af kapsling.

Hvad kan koste penge at få udført?
 • Udpegning/afsætning af kabler, som allerede forefindes i LER. Stikledningen ejes af kunden og er derfor oftest ikke i LER
 • Fejlfinding på stikledninger
 • Målinger f.eks. kortslutningsniveau op til 50 kA og spændingskvalitet. Bemærk, kortslutningsniveauet er altid vejledende
 • Afbrydelser, som skal foretages i/fra transformerstation
 • Afbrydelser i forbindelse med arbejder, der udføres af installatør
 • Beskæring af grene ved luftledninger på offentlig vej (gadelys)
 • Flytning af kabelskabe og kabler (gælder ikke arbejder udført for Slagelse kommune - gæsteprincip).
Hvad kan installatøren få betaling for?

Udskiftning af sikringer udenfor normal arbejdstid - maks. 1 time samt udkald. Husk at følge vores retningslinjer, ellers kan/vil vi ikke betale for udført arbejde.


Som udgangspunkt er det rekvirent, som skal betale. Derfor er det vigtigt, at I som installatører følger vores retningslinjer.


Bemærk, at I ved mistanke om nulfejl skal kontakt vagten med det samme og ikke selv udbedre skaden. Sluk for kundens installation og afvent, at vi kommer. Vi oplever, at forsikringsselskaberne ikke vil anerkende nulfejlen, hvis vi ikke ved selvsyn har set den.

Procedure ved målertilslutning af ny/renovereret elinstallation

I henhold til DS60364 jf. 6.4.2.1 under afsnittet Eftersyn må der ikke være spænding på kundens elinstallation på tidspunktet for opsætningen af elmåleren, da Zeanet ikke kender elinstallationens tilstand. 


Den, der idriftsætter en elinstallation for første gang, har ifølge DS60364 jf. 6.4.2.1 det fulde ansvar for elinstallationen på installationsadressen. Dette ansvar påhviler elektrikeren/elinstallatøren, der udfører elinstallationen på kundens adresse og derfor vil følgende procedure blive implementeret:

 • Sikringerne til den pågældende installationsadresse, hvor målertilslutningen har fundet sted, vil være taget ud af sikringsskufferne efter idriftsættelse af måler. Dermed vil stikledningen til installationsadressen være gjort spændingsløs.
 • Sikringerne forefindes i en pose i kabelskabet, så den pågældende elektriker/elinstallatør, der har ansvaret for udførelse af kundens elinstallation på installationsadressen, selv kan idriftsætte elinstallationen efter at have foretaget de nødvendige eftersyn og afprøvning i henhold til DS60364 under afsnittet Eftersyn jf. 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.4.2.3 og under afsnittet Afprøvning jf. 6.4.3.1, 6.4.3.2, 6.4.3.3.

Det sker under hensyntagen til BEK 1082 jf. § 3 i ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer”. Dermed anses kravet i BEK 1082 § 5-16 for opfyldt. 

Tilladelse for elinstallatører
Yderligere information

Spørgsmål vedrørende nytilslutninger og tilslutningsbidrag skal gå via vores målermester.


Spørgsmål vedrørende drift, herunder afsætning af kabler, flytning af skabe, aftaler vedr. afbrydelser osv. skal gå via driftsansvarlig person eller projektleder på elnet.


I bedes venligst undlade at kontakte montørerne for spørgsmål, med mindre det drejer sig om en sag, hvor pågældende montør allerede arbejder. Sagsbehandling skal gå via enten driftsansvarlig person, målermester eller projektleder.


Kontaktoplysning i alle tilfælde er: 58 36 26 00.


Konstateres en elmålerfejl, fastsætter Zeanet forbruget i perioden med elmålerfejl på baggrund af tidligere forbrug, oplysning om elektriske apparater på kundens ejendom og forbrugsmønsteret i perioden.